Adroddiad y Cadeirydd

08/06/2021

Croesawyd pawb i’r cyfarfod ac estynwyd croeso arbennig i’r ddau Gynghorydd newydd, Cyng Malcolm Humphreys a’r Cyng Linda Wyn Roberts. Diolchwyd iddynt am ymrwymo i’r gwaith ac am ysgwyddo’r cyfrifoldeb o fod yn Gynghorydd Tref. Diolchodd y Cadeirydd i’r Clerc am ddarparu y pecyn dogfennau ar gyfer y cyfarfod heno, ac i Cyng. Gwilym Jones am barhau i ddarparu y platfform 'Zoom'. Roedd yn edrych ymlaen yn fawr i'r amser lle bydd y Cyngor Tref yn cynnal cyfarfodydd mewn person ac yn gyhoeddus.

Braf oedd gweld fod gweithgareddau i blant y fro megis tripiau ysgol a chlybiau ac ati wedi cynnig profiadau pleserus iddynt ar ôl cyfnod anodd. Diolchodd i bawb sy’n gweithio i ymdrechu i wella bywyd ein plant. Braf hefyd oedd gweld y dref a'r ardal yn brysur dros gyfnod hanner tymor a bod busnesau yn cymryd mantais o'r cynnydd mewn masnach gan ymwelwyr Gobeithio bydd hyn ddim yn golygu problemau gwrth gymdeithasol yn enwedig gyrru ceir ar gyflymdra uchel drwy strydoedd y dref a'n pentrefi nac i yrru peryglus ar draeth Craig Ddu.

Hoffai ddiolch i'r gwasanaethau brys wrth iddynt ymateb i ddigwyddiadau a damweiniau yn yr ardal yn ddiweddar.

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones