Adroddiad y Cadeirydd

09/03/2021

  • Croesawyd pawb i’r cyfarfod a dechreuodd y Cadeirydd wrth ddweud ei fod wedi siarad efo Tony Burke ynglyn â threfnu gweithgaredd neu roi cyfraniad gan y Cyngor Tref er cof am y diweddar Glenda Burke. Gan fod Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd, yn agos iawn at galon Glenda credai mai dyma fyddai’r Elusen orau i elwa ar garedigrwydd y Cyngor. Roedd am i’r mater gael ei roi ar Raglen cyfarfod Ebrill 13 2021.

  • Cyfeiriodd at y Polisïau drafft ar y Rhaglen ac eglurodd fod y Clerc newydd yn awyddus i ddilyn y rheolau gweinyddol priodol i’r llythyren ac mai dull o gofnodi gweithdrefnau’r Cyngor Tref oedd hwn er lles y Clerc ac aelodau’r Cyngor Tref. Gan fod y Polisïau Iaith, mynd yn ddi-bapur ac Adran 106 eisoes yn weithredol roedd hyn yn fodd i’w cadarnhau a’u derbyn. Byddant yn cael eu ymgorffori yn y Rheolau Sefydlog yn ystod y Cyfarfod Blynyddol. Gadawyd trafodaeth am y Polisi Datganiadau i’r Wasg tan yn hwyrach yn y Rhaglen.

  • Cofnodwyd fod Cyng Gareth Williams wedi cael ei anghymwyso ac wedi colli ei sedd ar Ward Orllewinnol Porthmadog.

  • Datgelodd y Cadeirydd nad oedd y Clerc wedi derbyn yr un enw ar gyfer cynrychioli’r Cyngor Tref ar Fwrdd Llywodraethol Ysgol Eifion Wyn. Penderfynwyd ei roi ar agenda y cyfarfod nesaf yn ôl cynnig Cyng Selwyn Griffith, Cyng Richard Williams yn eilio.

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones