Croeso

Mae ardal Cyngor Tref Porthmadog yn cynnwys tref Porthmadog ei hun yn ogystal â phentrefi Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Pwllgoleulas a Thremadog.

Codwyd Tremadog ar dir a gipiwyd o’r môr ar ôl i William Alexander Madocks gwblhau’r morglawdd neu’r Cob dros aber Afon Glaslyn neu’r Traeth Mawr yn 1811. Tyfodd Porthmadog wedyn yn sgil datblygu diwydiant llechi Blaenau Ffestiniog fel porthladd ar gyfer allforio’r garreg las i bedwar ban byd. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd roedd Porthmadog a Borth-y-Gest yn ganolfannau adeiladu llongau masnach o bwys.

Cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yw’r ardal erbyn hyn wrth iddynt heidio am draethau godidog Bae Tremadog neu am fynyddoedd a chlogwyni heriol Eryri. Mae yma amrwyiaeth o lety yn ogystal â bwytai a thafarndai sy’n cynnig prydau diddorol, blasus a fforddiadwy.

Bro Gymraeg yw Porthmadog gyda’r iaith a’r diwylliant yn greiddiol i’w hunaniaeth. Dyma fu cartref Eifion Wyn a William Jones Tremadog, Alltud Eifion - a Percy Bushe Shelley hefyd yn ei dro. Bu Twm o’r Nant yn troedio’r ardal a dyma fan geni Thomas Edward Lawrence o Arabia a’r tenor adnabyddus, Rhys Meirion.

Mae Porthmadog wedi’i gefeillio â thref Wiclo (Cill Mhantáin) yn Iwerddon.

Felly dewch i ardal Porthmadog i brofi ein diwylliant unigryw, ein hanes cyffrous a’r golygfeydd ysblennydd. Chewch chi mo’ch siomi.

Hysbysfwrdd


Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor Tref Porthmadog ar 10/09/2024


HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR
Y flwyddyn ariannol sy’n diweddu 31 Mawrth 2024

Ffurflen Flynyddol 2023-2024

Mantolen 2023-2024


Cynllun Creu Lleoedd Porthmadog (Adobe PDF)

Mae Cyngor Gwynedd wedi comisiynu Savills i sefydlu’r blaenoriaethau strategol a chyflwyno'r weledigaeth derfynol i arwain adfywiad canol tref Porthmadog:

1. Harbwr Porthmadog a Sgwâr Pen Cei
2. Parc y Dref
3. Safle’r Hen Coliseum
4. Maes Parcio DWP
5. Cob Crwn

 

Porthmadog Placemaking Scheme (Adobe PDF)

Cyngor Gwynedd has commissioned Savills to establish a definitive vision and strategic priorities to guide the regeneration of Porthmadog town centre:

1. Porthmadog Harbour and Pen Cei Square
2. The Town Park
3. Old Coliseum Site
4. DWP Car Park
5. Cob Crwn


Pwytho Port -- 04/03/2024

Hwb Arloisi, 144 Stryd Fawr/High Street, Porthmadog
Dydd Llun/Monday 04/03/2024 3-5yp/pm

Oes diddordeb hefo chi i gymryd rhan mewn prosiect creadigol cymunedol?

Dewch i greu MAP o'r dref mewn ffabrigau, brodwaith llaw a chlytwaith.

Join a creative community project to create an embroidered patchwork MAP of Porthmadog.


Be Nesa Port? / What Next Port? -- 09/03/2024

Y Ganolfan, Porthmadog
09/03/2024 10 - 3pm/yp

Cyfle y gael sgwrs am gynllun datblygu cymunedol

A chance to share your thoughts on community development


Llyfryn Cymunedoli - Cymuned o Gymunedau


Cylchlythyr Awel Y Mor - Chwefror 2024

Awel Y Mor Newsletter - February 2024


Ffair Swyddi - Y Ganolfan, Porthmadog, 27/02/2024


Adroddiad Blynyddol 2022-2023


Ffurflen Flynyddol 2021-2022


HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR
Y flwyddyn ariannol sy’n diweddu 31 Mawrth 2023

Ffurflen Flynyddol 2022-2023

Mantolen 2022-2023


Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr - Y flwyddyn ariannol sy’n diweddu 31 Mawrth 2022


Darllenwch Adroddiad Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog - rhowch glic yma


Lawrlwythwch cofnodion cyfarfodydd y Cyngor trwy ymweld â'n tudalen Cofnodion

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones