Croeso

Mae ardal Cyngor Tref Porthmadog yn cynnwys tref Porthmadog ei hun yn ogystal â phentrefi Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Pwllgoleulas a Thremadog.

Codwyd Tremadog ar dir a gipiwyd o’r môr ar ôl i William Alexander Madocks gwblhau’r morglawdd neu’r Cob dros aber Afon Glaslyn neu’r Traeth Mawr yn 1811. Tyfodd Porthmadog wedyn yn sgil datblygu diwydiant llechi Blaenau Ffestiniog fel porthladd ar gyfer allforio’r garreg las i bedwar ban byd. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd roedd Porthmadog a Borth-y-Gest yn ganolfannau adeiladu llongau masnach o bwys.

Cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yw’r ardal erbyn hyn wrth iddynt heidio am draethau godidog Bae Tremadog neu am fynyddoedd a chlogwyni heriol Eryri. Mae yma amrwyiaeth o lety yn ogystal â bwytai a thafarndai sy’n cynnig prydau diddorol, blasus a fforddiadwy.

Bro Gymraeg yw Porthmadog gyda’r iaith a’r diwylliant yn greiddiol i’w hunaniaeth. Dyma fu cartref Eifion Wyn a William Jones Tremadog, Alltud Eifion - a Percy Bushe Shelley hefyd yn ei dro. Bu Twm o’r Nant yn troedio’r ardal a dyma fan geni Thomas Edward Lawrence o Arabia a’r tenor adnabyddus, Rhys Meirion.

Mae Porthmadog wedi’i gefeillio â thref Wiclo (Cill Mhantáin) yn Iwerddon.

Felly dewch i ardal Porthmadog i brofi ein diwylliant unigryw, ein hanes cyffrous a’r golygfeydd ysblennydd. Chewch chi mo’ch siomi.

Hysbysfwrdd


Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor Tref Porthmadog ar 09/04/2024 [ Rhaglen ]


 

Mae Cyngor Tref Porthmadog yn awyddus i benodi Clerc y Dref / Swyddog Ariannol Cyfrifol newydd.

Swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

Cyflog graddfa pwyntiau LC2 (22-27), yn amodol ar brofiad a chymwysterau. Cyflog i'w adolygu ym mis Ebrill 2025

Oriau - 24 awr yr wythnos.

Dyddiad cau 12fed o Ebrill 2024.

Gofynnir am geisiadau gan ymgeiswyr addas ar gyfer y swydd uchod.

Am fwy o fanylion am y swydd a swydd ddisgrifiad manwl, cysyllter â’r Cadeirydd, ar 07919414869 neu e-bost i Aled Griffith alsgwal@gmail.com

Dylid anfon ceisiadau, yn cynnwys CV, gyda llythyr i gefnogi’r cais, i Aled Griffith alsgwal@gmail.com

Dyddiad cau – dydd Gwener, 12fed o Ebrill 2024

This is a job advert for a Clerk and Responsible Financial Officer for Porthmadog Town Council. The ability to communicate both in Welsh and English is essential.

 


Cynllun Creu Lleoedd Porthmadog (Adobe PDF)

Mae Cyngor Gwynedd wedi comisiynu Savills i sefydlu’r blaenoriaethau strategol a chyflwyno'r weledigaeth derfynol i arwain adfywiad canol tref Porthmadog:

1. Harbwr Porthmadog a Sgwâr Pen Cei
2. Parc y Dref
3. Safle’r Hen Coliseum
4. Maes Parcio DWP
5. Cob Crwn

 

Porthmadog Placemaking Scheme (Adobe PDF)

Cyngor Gwynedd has commissioned Savills to establish a definitive vision and strategic priorities to guide the regeneration of Porthmadog town centre:

1. Porthmadog Harbour and Pen Cei Square
2. The Town Park
3. Old Coliseum Site
4. DWP Car Park
5. Cob Crwn


Pwytho Port -- 04/03/2024

Hwb Arloisi, 144 Stryd Fawr/High Street, Porthmadog
Dydd Llun/Monday 04/03/2024 3-5yp/pm

Oes diddordeb hefo chi i gymryd rhan mewn prosiect creadigol cymunedol?

Dewch i greu MAP o'r dref mewn ffabrigau, brodwaith llaw a chlytwaith.

Join a creative community project to create an embroidered patchwork MAP of Porthmadog.


Be Nesa Port? / What Next Port? -- 09/03/2024

Y Ganolfan, Porthmadog
09/03/2024 10 - 3pm/yp

Cyfle y gael sgwrs am gynllun datblygu cymunedol

A chance to share your thoughts on community development


Llyfryn Cymunedoli - Cymuned o Gymunedau


Cylchlythyr Awel Y Mor - Chwefror 2024

Awel Y Mor Newsletter - February 2024


Ffair Swyddi - Y Ganolfan, Porthmadog, 27/02/2024


Adroddiad Blynyddol 2022-2023


Hysbysiad am gwblhau archwiliad ac am yr hawl i arolygu’r cofnod blynyddoedd am y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2022

Ffurflen Flynyddol 2021-2022


Cronfa Cymunedau Eryri:
Grantiau o £5000 - £20,000 ar gael ar gyfer sefydliadau neu grwpiau cymunedol.


HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR
Y flwyddyn ariannol sy’n diweddu 31 Mawrth 2023

Ffurflen Flynyddol 2022-2023

Mantolen 2022-2023


24/02/23 - Hysbysiad o Gyfethol

3 x Cynghorydd yng Nghymuned Ddwyreiniol (Ward)
1 x Cynghorydd yng Nghymuned Ynys Galch (Ward)
1 x Cynghorydd yng Nghymuned Orllewinol (Ward)


Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr - Y flwyddyn ariannol sy’n diweddu 31 Mawrth 2022


Hysbysiad am gwblhau archwiliad ac am yr hawl i arolygu’r cofnod blynyddol am y blynyddoedd yn gorffen 31 Mawrth 2020 a 2021


Adroddiad Flynyddol 2020-2021

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Ffurflen Flynyddol 2020-2021


COVID-19

Roedd y Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodio a thystio'r cyfrifon ar 1af o Ebrill 2020.

Mae rheoliad 15(2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014  (fel y'i diwygiwyd) yn eu gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y swyddog cyfrifol y cyferir ato uchod, fod yn rhaid i'r Cyngor gymeradwyo'r cyfrifon . Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Oherwydd achos y Covid-19, nid yw Cyngor Tref Porthmadog wedi cwrdd i gymeradwyo'r cyfrifon.

***************

The Responsible Financial Officer signed and certified the accounts on 1st of April 2020.

Regulation 15(2) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that following the certification by the Responsible Financial Officer referred to above, the Council must approve the accounts. The Regulations require that this be completed by 30 June 2020.

Due to the COVID-19 outbreak, Porthmadog Town Council  has not met to approve the accounts.


HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR
Y flwyddyn ariannol sy’n diweddu 31 Mawrth 2021


Mae Cyngor Tref Porthmadog yn chwilio am aelod o'r gymuned leol i'w cynrychioli ar fwrdd Llywodraethol Ysgol Eifion Wyn. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch efo'r Clerc -  clerccyngtreport@gmail.com neu ffonio 01766 513709.


Darllenwch Adroddiad Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog - rhowch glic yma


Lawrlwythwch cofnodion cyfarfodydd y Cyngor trwy ymweld â'n tudalen Cofnodion

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones