Croeso

Mae ardal Cyngor Tref Porthmadog yn cynnwys tref Porthmadog ei hun yn ogystal â phentrefi Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Pwllgoleulas a Thremadog.

Codwyd Tremadog ar dir a gipiwyd o’r môr ar ôl i William Alexander Madocks gwblhau’r morglawdd neu’r Cob dros aber Afon Glaslyn neu’r Traeth Mawr yn 1811. Tyfodd Porthmadog wedyn yn sgil datblygu diwydiant llechi Blaenau Ffestiniog fel porthladd ar gyfer allforio’r garreg las i bedwar ban byd. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd roedd Porthmadog a Borth-y-Gest yn ganolfannau adeiladu llongau masnach o bwys.

Cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yw’r ardal erbyn hyn wrth iddynt heidio am draethau godidog Bae Tremadog neu am fynyddoedd a chlogwyni heriol Eryri. Mae yma amrwyiaeth o lety yn ogystal â bwytai a thafarndai sy’n cynnig prydau diddorol, blasus a fforddiadwy.

Bro Gymraeg yw Porthmadog gyda’r iaith a’r diwylliant yn greiddiol i’w hunaniaeth. Dyma fu cartref Eifion Wyn a William Jones Tremadog, Alltud Eifion - a Percy Bushe Shelley hefyd yn ei dro. Bu Twm o’r Nant yn troedio’r ardal a dyma fan geni Thomas Edward Lawrence o Arabia a’r tenor adnabyddus, Rhys Meirion.

Mae Porthmadog wedi’i gefeillio â thref Wiclo (Cill Mhantáin) yn Iwerddon.

Felly dewch i ardal Porthmadog i brofi ein diwylliant unigryw, ein hanes cyffrous a’r golygfeydd ysblennydd. Chewch chi mo’ch siomi.

Hysbysfwrdd

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor Tref Porthmadog ar nos Fawrth 10/12/19 [ Rhaglen y Cyfarfod ]


MYNEGIANT O DDIDDORDEB
Mae Cyngor Tref Porthmadog yn gwahodd unigolion a chyrff lleol i ddatgan mynegiant o ddiddordeb mewn rhedeg Clwb Ieuenctid ym Mhorthmadog am ddwy noson yr wythnos rhwng 7 a 9 (yn ystyod tymor ysgol).

Byddech yn gyfrifol am holl agweddau'r Clwb - o logi ystafelloedd, trefnu gweithgareddau a chyflogi staff (sicrhau DBS ayb).

Danfonwch eich cais ac amcangyfrif costau neu cysylltwch am fwy o wybodaeth efo'r Clerc - Glenda Burke ar
clerccyngtreport@gmail.com neu 01766512683.


Hysbysiad o Gyfethol - Ward Dwyreiniol

Notice of Co-Option - East Ward


Hysbysiad pennu dyddiad ar gyfer hawliau etholwyr

Notice of appointment of date for elector's rights


Canyliad Etholiad Ward y Gorllewin 07/02/19


Hysbyseb Torri Gwair - 2019


Mae Cyngor Tref Porthmadog yn chwilio am aelod o'r gymuned leol i'w cynrychioli ar fwrdd Llywodraethol Ysgol Eifion Wyn. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch efo'r Clerc - Mrs Glenda Burke ar clerccyngtreport@gmail.com neu ffonio 01766 512683.

Darllenwch Adroddiad Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog - rhowch glic yma

Lawrlwythwch cofnodion cyfarfodydd y Cyngor trwy ymweld â'n tudalen Cofnodion

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones